นายดำรงค์ พลเสน

หัวหน้าสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง

นายนพพันธ์ แก้วเพชร

ครู

นายชยพล ศรีดีเอี่ยม

ครู

นายวัชระ พงษ์รอด

ครู